VÅRT UPPDRAG

Föreningens syfte är att arbeta och främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga i olika samhällsprocesser.

Genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv är föreningens huvudsakliga arbeta att involvera barn och ungdomar i föreningslivet. Vårt fokus ligger i att erbjuda aktiviteter för tjejer i åldern 8-25 år på kvällarna och lov, ha uppsökande verksamhet i skolor på Rosengård samt arbeta med enskilda individer. Vi arbetar utifrån Barnkonventionen och försöker alltid se till barnets bästa och varje barns unika värde. Vi arbetar för jämställdhet och alla människors lika värde. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde och vi har som mål är att förstärka och fördjupa demokratin i samhällets alla områden. Vi vill verka för en jämställd och jämlik värld för alla, och ett samhälle där tjejers, kvinnors och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme respekteras. Vi arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.

HUR VI ARBETAR

Tjejer i Förening arbetar aktivt med alla punkter i sin värdegrund.

Card image cap

Politiskt och religiöst obundet

Erhålla kunskaper, dra lärdomar, förnyas och utvecklas i vårt arbete med individerna.

Skapa trygghet genom att accepterar olikheter, visa intresse, lyssna till och bekräfta de vi möter.

Aldrig glömma att vi i alla lägen bemöter barn på ett inkluderande, respektfullt och icke konfliktivt vis.

Card image cap

FN-konventionen om Barnets rättigheter

Utveckla, delta i och ständigt förbättra fritidsverksamheten riktad till barn i Malmö.

Skapa bästa möjliga fritid för våra barn och på så vis öka livskvaliteten hos varje enskild individ.

Vara lyhörda, motiverande och se möjligheter. · ta ansvar, ha kompetens och visa engagemang.

Card image cap

Jämställdhet och jämlikhet

Stärka kvinnor och tjejer för att öka delaktighet, kunskap och engagemang.

Förkasta och aktivt motarbeta våld och andra typer av förtryck mot kvinnor och tjejer.

Card image cap

Arbeta utifrån den enskilda individens behov

Låta individens drömmar, ambitioner, och målsättningar för sin egen framtid vägleda oss i vårt arbete.

Alltid arbeta utifrån varje enskild individs förutsättningar, behov och intressen.

BAKGRUND

ABF Malmö har drivit projektet Tjejer i Förening sedan 2010. Studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Malmö har sedan starten varit projektägare. ABF Malmö, som är en av landets 58 lokala ABF-avdelningar, grundades 1919. ABF Malmö har sin förankring i det lokala föreningslivet i Malmö genom sina medlemsorganisationer och genom de studiecirklar, kulturprogram och andra aktiviteter som genomförs. Under projektårens gång har ABF Malmö fungerat som ett stöd för verksamheten, men även prioriterat projektets självbestämmande. I april 2015 bildade vi en förening med stöd och hjälp av ABF Malmö.

Tjejer i Förening och ABF Malmö betonar vikten av att föreningen och verksamheten styrs av unga för unga. Det är de unga som vet bäst vad andra unga behöver och tycker om. Detta förklarar anställningen av ungdomar i vår förening. Vi har tre heltidstjänster fördelat på en heltidsprojektansvarig och två heltidstjänster som fördelas på ca 10 anställda ungdomar som kombinerar arbetstid med studier. För många av dessa har arbetet på Tjejer i Förening också varit första anställning. ABF Malmö agerar som arbetsgivare och har ekonomiskt ansvar i föreningen, vilket har varit en framgångsfaktor då ungdomar har kunnat fokusera på att bedriva verksamheten.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar att vara delaktiga i olika samhällsprocesser. Genom att arbeta utifrån FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och ett jämställdhetsperspektiv kommer föreningens huvudsakliga arbete gå ut på att involvera barn och ungdomar i föreningslivet. Barnkonventionen har varit och är en vägledning i verksamhetens och de anställdas bemötande av målgruppen och även i alla beslut som fattas i verksamheten.

Tjejer i Förenings basverksamhet består av ett antal aktiviteter per vecka vilka är separatistiska, alltså endast till för de som identifierar sig som kvinnor och flickor. På tisdagar har vi tjejkväll där vi genomför varierande aktiviteter med besökande kvinnor/flickor. Syftet med tjejkvällarna är att väcka målgruppens intresse att engagera sig vidare i den sport, förening och/eller verksamhet som de fått prova på tillsammans med oss. Tanken är även att flickorna ska vidga sina vyer i föreningsvärlden samt få en större överblick över vad det finns för aktiviteter. Det är även viktigt att notera att denna kontakt ger flickorna/kvinnorna ett bredare nätverk vilket de kan använda i sitt nuvarande och framtida engagemang.

Utöver tjejkvällar har Tjejer i Förening även en veckovis uppsökande verksamhet som främst bestårav besök i skolor men även besök och deltagande i lokala arrangemang och andra verksamheter. Den uppsökande verksamheten går ut på att besöka flickor i deras skolmiljö och agera förebilder så att de i sin tur inspireras att engagera sig inom föreningsliv och andra demokratiska processer. Tjejer i Förening initierar även andra projekt kopplade till jämställdhet och barnkonventionen.